Privacy Policy

Stichting Vlieg een Dier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Vlieg een Dier verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het koppelen van potentiële vluchtbegeleiders en vluchtzoekenden
 • Het verwerken van bestellingen in onze webshop

Hiervoor kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Luchthaven vertrek
 • Luchthaven aankomst
 • Luchtvaartmaatschappij
 • Vluchtnummer
 • IP-adres

De volgende gegevens van vluchtzoekenden kunnen worden verzameld:

 • Naam stichting
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Landen werkzaam
 • Luchthavens waarvan de vluchten nodig zijn
 • Luchthavens naar welke de vluchten nodig zijn

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze informatie wordt alleen verstrekt met uw toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

Minderjaringen

Stichting Vlieg een Dier verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).

Bewaartermijn

Stichting Vlieg een Dier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn als volgt:

 • Alle personen die namens Stichting Vlieg een Dier van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Versleuteling middels een SSL-Certificaat.
 • Stichting Vlieg een Dier deelt alleen persoonsgegevens met partijen waarmee wij een zogeheten “verwerksovereenkomst” hebben.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt van de persoonsgegevens.
 • Onze vrijwillgers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens
 • De bovenstaande maatregelen worden regelmatig getest en geevalueerd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Een verzoek voor inzage, rectificatie, verwijdering, overdracht of bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail sturen naar info@vliegeendier.nl of per post naar:

Stichting Vlieg een Dier
t.a.v. Joyce Vegter
Marickenlaan 5
3648 LD Wilnis

U bent tevens gerechtigd om een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze Autoriteit vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy policy

Stichting Vlieg een Dier behoudt zich het recht voor deze privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Stichting Vlieg een Dier wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzingen bekend worden gemaakt op de website, social media en/of via rechtstreekse communicatie.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kunt u contact opnemen met ons team door het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen aan info@vliegeendier.nl.